sastrugi
More windblown snow. Well developed ridge/trough forms get the the name sastrugi.